[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9740
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Oscor Inc. (Ing. Rastislav Rychnavský)
XB14.25, 1
P98720
4718009740
Právoplatný
27.12.2018 18:07:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_XB14.25.1_DestinoRea... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 27.12.2018 Podpis Ing. Rastislav Rychnavský
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 27.12.2018 Podpis Ing. Rastislav Rychnavský
application/msword MER_Destino Reach_201812.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.12.2018 Podpis Ing. Rastislav Rychnavský
application/pdf ŠUKL kód Destino Reach.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.12.2018 Podpis Ing. Rastislav Rychnavský
application/pdf Destino Reach obr.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.12.2018 Podpis Ing. Rastislav Rychnavský
application/pdf Vyhlásenie výrobcu Ftaláty... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.12.2018 Podpis Ing. Rastislav Rychnavský
application/pdf VOZ Destino Reach.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2018 Podpis Ing. Rastislav Rychnavský
application/pdf Cena_Bulharsko.pdf Iná príloha 27.12.2018 Podpis Ing. Rastislav Rychnavský
application/pdf Cena_Rakúsko.pdf Iná príloha 27.12.2018 Podpis Ing. Rastislav Rychnavský
application/pdf IFU Destino Reach.pdf Iná príloha 27.12.2018 Podpis Ing. Rastislav Rychnavský
application/pdf Piorkowski_studia.pdf Iná príloha 27.12.2018 Podpis Ing. Rastislav Rychnavský
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_9.pdf 5.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9231 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 3.7.2019 9:39:05
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán na konanie podľa zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s ustanovením § 81 ods. 3 zákona vykonáva opravu zrejmej nesprávnosti k rozhodnutiu č. S00613-2019-OKC-9740 zo dňa 10.4.2019, ktoré bolo zverejnené na elektronickom portáli Kategorizácia dňa 15. 4. 2019. Podľa ustanovenia § 81 ods. 3 zákona ministerstvo opraví na podnet účastníka konania alebo z vlastného podnetu chyby v písaní, počítaní, chýbajúce formálne náležitosti a iné zrejmé nesprávnosti v rozhodnutí a upovedomí o tom účastníkov konania. Ministerstvo po preskúmaní zistilo, že v dôsledku technickej chyby v DALI bola zdravotnícka pomôcka SYSTÉM ZAVÁDZAČOV A VODIČOV PRE TRANSSEPTÁLNU PUKNCIU OVLÁDATEĽNÝ zaradená do nesprávnej podskupiny XB14.25. V nadväznosti na uvedené ministerstvo vykonalo opravu zrejmej nesprávnosti k rozhodnutiu č. S00613-2019-OKC-9740 zo dňa 10.4.2019. Táto oprava zo dňa 3.7.2019 je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č S00613-2019-OKC-9740 zo dňa 10.4.2019, ktoré bolo zverejnené na elektronickom portáli Kategorizácia dňa 15.4.2019.
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 22.3.2019 10:47:41
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9740.doc
Autor: Ing. Rastislav Rychnavský - Oscor Inc. 
Zaslal: 6.2.2019 9:36:56
Správny poplatok podľa výzvy z dňa 5.2.2019 uhradený. Prikladáme výpis.
Autor: Ing. Rastislav Rychnavský - Oscor Inc. 
Zaslal: 31.12.2018 13:06:56
Správny poplatok uhradený, prikladáme výpis.
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Uhrada MZ.docx