[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9464
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Merete Medical GmbH (MVDr.Viliam Rus)
XC1.13
P87164
4718009464
Právoplatný
23.8.2018 20:48:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled BioBall adapter_CrCo_A1SZME... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.6.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.6.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/msword XC1.13_MER BioBall CrCo.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf EC_Certificate of Conformit... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf EC Design Examination Certi... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf DoC_BioBall System_2015-05-... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf DoC_Instrumente BioBall Sys... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf SUKL kody - kópia.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf BioBallkatalog.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Confirmation Phthalate_2015... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Návod Bioball System-3_SK -... Iná príloha 30.6.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/msword Odpoved na vyzvu BioBall 94... Iná príloha 23.8.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Číselník VZP-ZP (ZUM) verze... Iná príloha 23.8.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Ceny BioBall VZP-ZP strana ... Iná príloha 23.8.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/excel Ceny BioBall_NIHDI_Belgicko... Iná príloha 23.8.2018 Podpis MVDr.Viliam Rus
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_13.pdf 17.8.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9045 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.12.2018 11:58:54
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1SZME_9464.doc
Autor: MVDr.Viliam Rus - Merete Medical GmbH 
Zaslal: 4.7.2018 17:11:53
Platba Merete Medical GmbH