[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2757
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Bard Limited (Ing. Ivan Radosa)
XB14.1
P74816
4713002757
Právoplatný
28.3.2013 15:22:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_XB14.1-Straight shun... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_XB14.1 c kar shunt... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf XB14.1_BARDPV_DoC_Carotid S... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf BARDPV_CE01467do04122016 ur... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf XB14.1_SUKL BARD karoticke ... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf Carotid shunt Straight BAW4... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf Prehlasenie ftalaty karot.s... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf Návod na použitie Shunts Ba... Iná príloha 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf BARD Carotid Shunts-leaflet... Iná príloha 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2560 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Ivan Radosa - Bard Limited 
Zaslal: 28.3.2013 15:23:35
poplatok bol uhradený pod VS 4713008518
Príloha: application/pdf DOC130328-011.pdf