[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2233
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
K4.2
K84600, K58349, K30924, K30925, K30926
4712002233
Právoplatný
30.11.2012 13:02:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_ZCH_ZP_K.docx Oznámenie o začatí konania 30.11.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1818 1 R_KON application/pdf kon2233.pdf 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Martin Žabenský - YADO s.r.o. 
Zaslal: 5.2.2013 9:45:34
Nezohľadňovaný
P o d a n i e n á m i e t k y proti začatiu konania z podnetu ministerstva. Na základe oznámenia o začatí konania vo veci zmeny charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok pre zdravotnícku pomôcku K84600 Vankúš na sedenie Fit a zdravotnícku pomôcku K58349 Poduška rehabilitačná PP01 podávame námietku voči preradeniu z podskupiny K4.2 Rehabilitačné pomôcky dynamické do podskupiny K3.8 Polohovacie pomôcky rehabilitačné ostatné z nasledovných dôvodov: zdravotnícka pomôcka K84600 z titulu jej funkčnosti a účelu nezodpovedá charakteristike podskupiny K3.8 - Polohovacie pomôcky rehabilitačné ostatné, nakoľko konštrukcia a princíp fungovania je založený na dynamike a teda jej zaradenie do podskupiny K4.2 Rehabilitačné pomôcky dynamické bolo opodstatnené Zdravotnícka pomôcka K84600 Vankúš na sedenie Fit funguje na podobnom princípe ako zdravotnícka pomôcka K30924 PC vankúš, ktorý nebol navrhnutý na preradenie. Prevedenie zdravotníckej pomôcky K84600 Vankúš na sedenie Fit má funkčné riešenie a nadstavby produktov, ktoré umožňujú lepšie úžitkové vlastnosti. Dôvod preradenia na základe ekonomických opatrení nie je podľa nás opodstatnený, nakoľko v triede K4.2 boli zdravotnícke pomôcky K84600 a K58349 z hľadiska nákladovosti najvýhodnejšou, tak pre pacienta ako aj pre poisťovňu a verejné financie.
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document namietka_MZSR.docx
Autor: Mária Mathéová - Protetika, a.s. 
Zaslal: 7.12.2012 12:01:33
O d v o l a n i e proti začatiu konania z podnetu ministerstva. Na základe oznámenia o začatí konania vo veci zmeny charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok pre zdravotnícku pomôcku K84600 Vankúš na sedenie Fit a zdravotnícku pomôcku K58349 Poduška rehabilitačná PP01 sa odvolávame voči preradeniu z podskupiny K4.2 Rehabilitačné pomôcky dynamické do podskupiny K3.8 Polohovacie pomôcky rehabilitačné ostatné z nasledovných dôvodov: zdravotnícke pomôcky K84600 a K58349 z titulu jej funkčnosti a účelu nezodpovedá charakteristike podskupiny K3.8 - Polohovacie pomôcky rehabilitačné ostatné, nakoľko konštrukcia a princíp fungovania je založený na dynamike a teda jej zaradenie do podskupiny K4.2 Rehabilitačné pomôcky dynamické bolo opodstatnené boli vyradené len zdravotnícke pomôcky K84600 Vankúš na sedenie Fit a K58349 Poduška rehabilitačná PP 01 a nie ostatné, ktoré fungujú na identickom princípe, čo považujeme za diskrimináciu statusu dvoch vyradených zdravotníckych pomôcok dôvod preradenia na základe ekonomických opatrení nie je podľa nás opodstatnený, nakoľko v triede K4.2 boli zdravotnícke pomôcky K84600 a K58349 z hľadiska nákladovosti najvýhodnejšou, tak pre pacienta ako aj pre poisťovňu a verejné financie ďalším dôvodom je funkčné riešenie a nadstavby produktov, ktoré umožňujú lepšie úžitkové vlastnosti