[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13097
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
F4.5
F2083A, F2085A, F3964A, F0237A, F0238A, F35075, F5860A, F93415, F2086A, F40187, F2087A, F40185, F89778, F40186
4723013097
Právoplatný
8.12.2023 16:07:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 8.12.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_konanie_13097.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.1.2024 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11976 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Marcela Fajtová - Coloplast A/S 
Zaslal: 14.12.2023 17:43:34
Dobrý deň, ako spoločnosť, ktorá má v tejto skupine zastúpené výrobky,vítame tuto zmenu a plne podporujeme návrh doc. MUDr. Augustína Prochotského, CSc., na zmenu charakteristiky podskupiny zdravotníckych pomôcok v znení "120 kusov za rok". Nie je v moci výrobcov dodávať na trh balenia presne zodpovedajúca daným množstvovým mesačným limitom a pri rigidnom výklade tak nie je možné predpísať za súčasného znenia "10 ks za mesiac" väčší ako 10 ks balenie, čo može limitovať pacienta pri výbere vhodnej pomôcky. Upravené znenie množstvového limitu "maximálne 120 kusov za rok" by umožnilo preskripciu väčšieho balenia pri zachovaní ročného limitu zhodného s pôvodnou úpravou (10 ks za mesiac). Vplyv do rozpočtu zdravotných poisťovní by bol z tohto pohľadu neutrálny. Keďže u stomických pacientov sa jedná o dlhodobý stav, u trvalých stómií stav až do konca života, a vzhľadom na povahu pomôcky, nedomnievame sa, že by pri predlžení časového horizontu hrozilo riziko nadspotreby pomôcky. Máme za to, že znenie "10 ks za mesiac, maximálne 120 ks za rok" neodstraňuje vyššie spomínanú bariéru pre preskripciu väčšieho ako 10 ks balenia a preto navrhujeme text obmedzenia "maximálne 120 kusov za rok". V praxi s podobným nastavením funguje aj skupina F4.1 Pasta alebo zásyp, pre ktorú je taktiež množstvový limit stanovený na 1 rok. Ďakujeme za posúdenie našej pripomienky a zostáváme s pozdravom, Marcela Fajtová (Coloplast Slovakia s.r.o.)
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 9.12.2023 15:24:37
Dobrý deň, ako zástupca spoločnosti Convatec, ktorá má v danej skupine kategorizované produkty, takúto zmenu charakteristík veľmi pozitívne vítame. Aktuálne platné znenie preskripcie množstvového limitu stanovuje 10 kusov na mesiac, čo znamená, že nie je možné predpísať produkty, ktoré sú originálne balené po viac ako 10 kusov. Dovoľte mi praktickú pripomienku k navrhovanému zneniu. Navrhované znenie: 10 kusov za mesiac, maximálne 120 kusov za rok. Pokiaľ sa však aj v novom znení ponechá spojenie 10 kusov mesačne, na situácii sa pravdepodobne nič nezmení, pretože bude dochádzať k nezrozumiteľnému a nejasnému výkladu (uvedená bude mesačná aj ročná preskripcia, čo môže zavádzať k nepochopeniu a v praxi sa bude akceptovať len preskripcia na 1 mesiac). Máme za to, že z praktického hľadiska je potrebné úplne vynechať aktuálne znenie (to znamená množstvový limit na mesačnej báze) a stanoviť len množstvový limit za rok, čo je 120 kusov. Išlo by o podobné určenie ako je to v skupine F4.1 Pasta alebo zásyp, pre ktorú je stanovený množstvový limit 360 gramov za rok. Tiež sa neuvádza limit na mesiac. Pekný deň. Zabáková