[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33945
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Pharmagen CZ s.r.o. (Mgr. Denisa Miškovičová)
L02BG03, L02BG04
52361, 80313
3724033945
Podaný
27.3.2024 11:59:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Aletro_Anaprex.docx Žiadosť o vyradenie A3 27.3.2024 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Lucia Bobotová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 19.4.2024 12:40:14
Ministerstvo zdravotníctva si Vás dovoľuje upozorniť na aktuálnosť znenia zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v súvislosti s podaním žiadosti o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov (žiadosť typu A3). Podľa prílohy zákona o správnych poplatkoch časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položky 152 písm. v) rozhodovanie o žiadosti o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov sa sadzba poplatku určuje za tento typ konania vo výške 600 eur; ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, poplatok sa znižuje najviac o 70 eur. Podľa poznámky č. 2 zákona k písmenu v) platí, že poplatok musí byť uhradený najneskôr do siedmych dní odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví. Podľa § 75 ods. 13 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak účastník konania nie je oslobodený od správneho poplatku podľa osobitného predpisu, doloží k žiadosti doklad o poukázaní správneho poplatku na účet ministerstva; lehota na doručenie tohto dokladu je tri dni odo dňa podania žiadosti ministerstvu. V súvislosti s vyššie uvedenými ustanoveniami si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade neuhradenia správneho poplatku v súlade s ustanoveniami zákonov č. 363/2011 Z.z. a 145/1995 Z.z., ministerstvo takéto konanie zastaví.