[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

23326
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Janssen - Cilag International N.V. (Anna Šuvadová)
L04AA50
7795D
3721023326
Právoplatný
31.12.2021 15:44:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf PONVORY_kody SUKL_december ... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.12.2021 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf ponvory-epar-product-inform... Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.12.2021 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Ponvory_reg_dec_151522_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.12.2021 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Potvrdenie o platbe 3721023... Iná príloha 31.12.2021 Podpis Anna Šuvadová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_7795D_P... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.12.2021 Podpis Anna Šuvadová
text/dali Navrh_znenia_riadku_7795D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.12.2021 Podpis Anna Šuvadová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_ziadost_7795D_Ponvory.docx Žiadosť o zaradenie A1P 31.12.2021 Podpis Anna Šuvadová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_rozbor_lieku_Ponvory.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.12.2021 Podpis Anna Šuvadová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_23326_Ponvory_titračné_... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7757 1 R_A1P application/pdf S16416-2022-OKCHL-23326.pdf 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 11:30:28
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.5.2022 14:59:06
Hodnotiaca správa Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku.
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 5.5.2022 16:16:34
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny N01
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 18.3.2022 15:22:17
Nezohľadňovaný
Aktualizovaný model nákladovej efektívnosti lieku Ponvory bol predložený v elektronickej podobe cez Iné podania.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 18.3.2022 15:21:35
Nezohľadňovaný
Aktualizovaný Farmako-ekonomický rozbor lieku
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 18.3.2022 15:20:30
Nezohľadňovaný
Aktualizovaný Návrh znenia riadku lieku - Šifrovaný výstup z MiniDaLi
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 18.3.2022 15:19:50
Nezohľadňovaný
Aktualizovaný Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi)
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 18.3.2022 15:18:00
Nezohľadňovaný
Dobrý deň. Držiteľ registrácie si vzhľadom na zmenu európskej referenčnej ceny lieku Ponvory dovoľuje v záujme maximálnej súčinnosti k otvoreným konaniam predložiť aktualizované prílohy ku konaniu ID návrhu 23326: Žiadosť o zaradenie A1P, Farmako-ekonomický rozbor lieku a Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) lieku Ponvory. Aktualizovaný farmako-ekonomický rozbor lieku Ponvory zároveň zohľadňuje úhrady komparátorov v čase hodnotenia rozboru (v súlade s výzvou na doplnenie žiadosti ku konaniu ID návrhu 20561).
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 7.1.2022 18:47:55
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť aktualizovaný Farmako-ekonomický rozbor lieku Ponvory.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 7.1.2022 17:44:56
Významné súhrnné články z odbornej literatúry - Kappos L., a kol. 2
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 7.1.2022 17:44:15
Významné súhrnné články z odbornej literatúry - Kappos L., a kol. 1
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 7.1.2022 17:38:32
Dobrý deň, model nákladovej efektívnosti lieku Ponvory bol predložený v elektronickej podobe cez Iné podania.