[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

18226
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Danková)
L01XC18
0975C
3719018226
Právoplatný
18.12.2019 15:15:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Konanie vo veci určenia vyr... Oznámenie o začatí konania 18.12.2019 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6402 S R_STOP application/pdf S09877-2020-OKC-18226-Vyrov... 15.5.2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Merck Sharp & Dohme B.V. 
Zaslal: 23.12.2019 15:25:34
Týmto Vám oznamujeme, že v súvislosti s oznámením o začatí konania vo veci určenia výšky vyrovnacieho rozdielu pre liek Keytruda 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.), ŠÚKL kód: 0975C podal držiteľ registrácie tohto lieku prostredníctvom splnomocneného zástupcu spol. Merck Sharp & Dohme, s.r.o. dňa 23.12.2019 vyjadrenie do podateľne MZ SR. Držiteľ registrácie podal vyjadrenie touto cestou nakoľko má za to, že z § 84 ods. 1 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov vyplýva, že konanie o určení vyrovnacieho rozdielu z procesnoprávneho hľadiska podlieha výlučne režimu zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. To znamená, že písomnosti v takomto konaní sa nedoručujú prostredníctvom kategorizačného portálu MZ SR, ale doručujú sa v režime ako stanovuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Autor: Ľudmila Krč-Jediná, PharmDr. - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
Zaslal: 20.12.2019 15:26:19
Pripopmienka VšZP
Autor: Renáta Hajdinová - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
Zaslal: 20.12.2019 11:55:31
Vyjadrenie zdravotnej poisťovne Dôvera