[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

17432
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
J05AP57, J05AX15, J05AX65, J05AX68, L03AB11
4819C, 8996A, 2394B, 0666C, 20237
3719017432
Podaný
16. 12. 2019 7:07:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 25. 9. 2019 Podpis Peter Musil
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_17432_Zrušenie_hepa... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 25. 10. 2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6201 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie K488_N847.pdf 15. 12. 2019 Detaily
R 6158 1 R_KON application/pdf S14756-OKC-2019-17432.pdf 15. 11. 2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 23. 10. 2019 10:36:13
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Merck Sharp & Dohme B.V. 
Zaslal: 1. 10. 2019 13:09:06
Vyjadrenie k Oznámeniu o začatí konania z podnetu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ID 17432 vo veci zmeny charakteristík referenčných skupín liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov: